blob: fb1638864c6cbcbcf22a6c54ec925763f3c33249 [file] [log] [blame]
# IVF Signature + version (bytes 0-5)
kw1="DKIF\x00\x00"
# AV1 codec fourCC (bytes 8-11)
kw2="AV01"